Framework LÖVE - Pierwsze Kroki

Pobranie niezbędnych narzędzi

W tym tutorialu postaramy się zrobić prosty szkielet gry w języku Lua przy użyciu frameworka LÖVE.

Potrzebujemy do tego:

  • Zainstalować język Lua
  • Zainstalować framework LÖVE

Linki, z których możemy pobrać wymione wyżej potrzebne nam rzeczy:

Pierwsze co zrobimy to zainstalujemy język Lua i framework LÖVE

Z instalacją języka Lua na Windowsie jest o tyle problem, że nie ma żadnego "gotowego" instalatora. Niby proste, ale jednak trzeba trochę pogrzebać, które pliki należy ściągnąć. Musimy pobrać pliki binarne i dodać je do ścieżki dostępu. W tym tutorialu używam systemu operacyjnego Windows 10 x64.

lua pobieranie
love pobieranie

Krok pierwszy zrobiony, mamy już pobrane potrzebne nam rzeczy.

Instalacja niezbędnych narzędzi

Framework LÖVE pobraliśmy wraz z instalatorem dlatego uruchamiając i przechodząc proces instalacji uzyskujemy folder Love w C:\Program Files\

Przenosimy ściągniety i rozpakowany folder lua-5.3.4_Win64_bin do C:\Program Files\ zmieniając nazwę folderu na Lua

Musimy jeszcze dodać ścieżki dostępu.

edytuj zmienne
zmienne środowiskowe

Zaznaczamy zmienną PATH i klikamy edytuj

W tym miejscu wpisujemy ścieżki dostępu

program files lua love

Po wykonaniu tych wszystkich operacji restartujemy komputer

Otwieramy linię poleceń i po wpisaniu polecenia lua powinna się wyświetlić interaktywna powłoka

lua konsola

Wychodzimy z interaktywnej powłoki naciskając ctrl c, a następnie wpisujemy love a naszym oczom powinno się ukazać piękne okienko

love gra

Jeśli wszystko działa ^^ przechodzimy do dalszej częsci tutorialu.

Hello World

Tworzymy folder w którym ma znajdować się nasza gra (twój wybór gdzie go stworzysz). Swój nowy folder o nazwie game umieszczę w main.lua i conf.lua

love szkielet gry

W pliku main.lua piszemy poniższy kod


function love.load() 

end

function love.update()

end

function love.draw()

end

Framework LÖVE opiera się na 3 głównych funkcjach, które tworza szkielet gry.

  • Funkcja love.load odpowiada za inicjalizowanie np. zmiennej określającej początkowy kierunek ruchu postaci
  • Funkcja całe "serce i mózg" naszej gry, to w niej sprawdzamy czy np. doszło do kolizji obiektów, zwiększamy prędkość postaci
  • Funkcja love.draw odpowiada za "rysowanie" elementów naszej gry na ekranie

Wyświetlimy teraz nasze "Hello World", w tym celu dodajemy jedną linijkę tekstu w funkcji love.draw


function love.load() 

end

function love.update(dt)

end

function love.draw()
	love.graphics.print("Hello World", 100, 100)
	-- podajemy trzy parametry, pierwszy to tekst jaki ma się wyświetlic, nastepnę dwie wartości to położenie odpowiednio na osi x i y
end	

Uruchamiamy linię poleceń w katalogu z naszymi plikami i wpisujemy love ./

start gry
love hello world

Udało nam się wyświetlić Hello World. Teraz przejdziemy do stworzenia animacji ruchu prostokąta.

function love.load() 
	-- x - pozycja x prostokąta
	-- y -  pozycja y prostokąta
	-- w - szerokośc prostokąta
	-- h - wysokość prostokąta
	-- mode - możemy dać fill (prostokąt będzie zamalowany w środku) lub line (prostokąt będzie miał tylko obramowanie)
	x = 100
	y = 100
	w = 100
	h = 200
	mode = "line"
end

function love.update(dt)
	x = x + 5
end

function love.draw()
	-- wyświetlany nasz prostokaąt
	love.graphics.rectangle(mode, x, y, w, h)
end	

Na ekranie powinien pojawić się prostokąt poruszający się dość szybko w prawo. Wydawałoby sie, że wszystkie jest w porządku i w taki sposób będziemy pisać wszelkie animacje ruchu, czegoś tu jednak brakuje. Wyświetlimy teraz w lewym górnym rogu ile FPS osiągamy w naszej grze. Dodajemy jedną linijkę kodu w funkcji love.draw

function love.load() 
	-- x - pozycja x kwadratu
	-- y -  pozycja y kwadratu
	-- w - szerokośc prostokąta
	-- h - wysokość prostokąta
	-- mode możemy dać fill (prostokąt będzie zamalowany w środku) lub line (prostokąt będzie miał tylko obramowanie)
	x = 100
	y = 100
	w = 100
	h = 200
	mode = "line"
end

function love.update(dt)
	x = x + 5
end

function love.draw()
	-- wyświetlamy fps
	love.graphics.print("Current FPS: "..tostring(love.timer.getFPS()), 10, 10)
	-- wyświetlany nasz prostokaąt
	love.graphics.rectangle(mode, x, y, w, h)
end	
love obiekt ruch

Wartość wyświetlanych fps powinna wynosić mniej więcej 60 fps. Tylko teraz istnieje pewien problem. Jeśli mamy gracza X, który ma 30 fps i gracza Y, który ma 60 fps to graczowi Y ten prostokąt będzie się przesuwał dużo szybciej.

Zobaczymy to na trochę lepszym przykładzie, na początek otwieramy plik conf.lua i wstawiamy następujacy kod.


function love.conf(t) 
-- zwiększymy trochę szerokość okna
t.window.width = 500
-- zwiększymy trochę wysokość okna
t.window.height = 500

-- możliwość zmiany rozmiaru okna
t.window.resizable = true

-- nadamy jakiś tytuł naszej "grze"
t.window.title = "Khorinis"

-- wyłączymy v-sync, nie będzie już stałych 60 fps
t.window.vsync = false


end

Odpalamy teraz naszą grę i widzimy:

love vsync true

Moglibyśmy teraz wymyślić jakąs funkcję, która by o to dbała by niezależnie od liczby fps prędkość prostokąta była stała ale framework LÖVE zrobił to już za nas. Wystarczy, że dopiszemy parę znaków do naszego kodu.


function love.load() 
	-- x - pozycja x kwadratu
	-- y -  pozycja y kwadratu
	-- w - szerokośc prostokąta
	-- h - wysokość prostokąta
	-- mode możemy dać fill (prostokąt będzie zamalowany w środku) lub line (prostokąt będzie miał tylko obramowanie)
	x = 100
	y = 100
	w = 100
	h = 200
	mode = "line"
end

function love.update(dt)
	-- dt - delta time
	x = x + 5 * dt
end

function love.draw()
	-- wyświetlamy nasz prostokaąt
	love.graphics.rectangle(mode, x, y, w, h)
end

Dzięki temu zachowujemy stałą prędkość mimo posiadania 50, 100 czy 600 fps

By rozszerzyć funkcjonalność naszej "gry" np. o zmianę kierunku ruchu prostokąta poprzez możemy sięgnąć do dokumentancji.

Spakowanie Gry

Dużo tutorialu pomija ten etap a w sumie jest on jednym z ważniejszych, zrobienie gry to jedno ale jeszcze trzeba umożliwić komuś zagranie w nią.

Na poczatku na dysku C: tworzymy folder test:

folder test

Przechodzimy do folderu z naszą grą, zaznaczamy nasze pliki gry, klikamy prawym, wyślij do, folder skompresowany (zip).

love zip

Otrzymujemy skompresowany folder.

love zip ready

Zmieniamy jego nazwę na game.love.

love zip zmiana nazwy

Teraz wracamy do folderu test gdzie kopiujemy pliki LÖVE z C:\Program Files\Love.

love powrót test

Przenosimy nasz skompresowany folder game.love do folderu test.

love przeniesienie gry

Otwieramy konsolę, przechodzimy do folderu test i wpisujemy komendę. Posłuży nam ona do stworzenia do pliku wykonalnego naszej gry.

copy /b love.exe+game.love game.exe

love plik wykonywalny
love gra

Skończyliśmy ! Naszą "grę" odpalamy otwierając plik game.exe, jeśli komuś chcemy ją przekazać to przesyłamy cały folder test.